Chuyên gia

DỊCH VỤ CÔNG

PUBLIC SECTOR
Nhà nước là một trong những lĩnh vực làm việc phức tạp và đầy thử thách nhất. Nhưng đó cũng có thể là một lĩnh vực mang lại nhiều lợi ích. Các tổ chức nhà nước trên toàn thế giới đều đang đối mặt với một số vấn đề chung.

– Làm sao để cân bằng giữa nhu cầu kinh tế và bảo vệ môi trường trong tình hình biến đổi khí hậu ngày nay?
– Đâu là chìa khoá để đạt được những chuyển đổi mang tính tổ chức trong một vài tổ chức phức tạp và lớn nhất trên thê giới?

Khả năng cạnh tranh của Hebronstar

– Trong việc thực thi các dự án liên quan đến lĩnh vực công, Hebronstar luôn làm việc cùng các cơ quan chính phủ trên thê giới, cùng họ đưa ra giải quyết cho các thách thức.
– Mạng lưới khu vực công trên toàn cầu của Hebronstar đảm bảo rằng chúng tôi luôn tiếp cận với những ý tưởng mới nhất và phương pháp thực thi hiệu quả nhất, bao quát được nhiều vấn đề đa dạng trên toàn cầu.

Dịch Vụ Bán Lẻ

Các công ty sản phẩm tiêu dùng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng do dự gia tăng hành vi phức tạp của người tiêu dùng, sự củng cố bán lẻ và các thị trường mới nổi. Trong môi trường và nhịp độ này, việc dự đoán xu hướng, xác định các mối quan hệ, ứng dụng và đưa ra các quyết định hỗ trợ cho các mục tiêu kinh doanh, tạo ra sự khác biệt cho bản thân là những điều bắt buộc.

Sản Xuất Chể Tạo

Ngành công nghiệp tự động hoá đang trải qua giai đoạn thử thách nhất trong lịch sử. Doanh số bán hàng của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEMs) đang có xu hướng giảm mạnh trên toàn cầu; giá trị thặng dư và áp lực từ môi trường cũng đang trở thành những thách thức không nhỏ.