ĐỔI MỚI – CẢI CÁCH

INNOVATION
Nhằm tạo ra một cách tiếp cận chiến lược bền vững và lâu dài cho sự đổi mới không ngừng, Hebronstar luôn chú tâm đặc biệt đến mô hình kinh doanh sáng tạo. Cho dù là chuyển đổi mô hình chính của một công ty hay thiết kế mô hình kinh doanh mới nhằm nắm bắt sự tăng trưởng từ phân khúc thị trường mở, Hebronstar luôn kết hợp sự sáng tạo, phân tích chặt chẽ kiến thức chuyên môn sâu và đa dạng từ việc nghiên cứu sự biến đổi của các mô hình.
  • - Gắn kết giữa doanh nghiệp và chiến lược mới
  • - Nắm bắt các ý tưởng trong và ngoài doanh nghiệp, cộng với việc quản lí các danh mục đầu tư.
  • - Cải tiến quá trình và tăng hiệu quả năng suất.
  • - Điều chỉnh thiết kế của tổ chức cũng như hành vi lãnh đạo.
  • - Đo lường mức độ cải tiến
  • - Mô hình kinh doanh sáng tạo
Chúng tôi làm việc với các doanh nghiệp trên toàn thế giới với một mục tiêu: nhằm tăng lợi nhuận đầu tư nhờ vào sự cải tiến.

Cơ cấu tổ chức

Kết quả tư vấn của các chuyên gia Hebronstar chủ yếu tập trung vào tầm nhìn và mục tiêu của tổ chức, nhằm thiết lập lại cơ cấu tổ chức và kế hoạch hoạt động liên quan đến nhân sự.

Hoạt Động

Sự cạnh tranh khốc liệt giữa những ngành công nghiệp đang lớn dần trên toàn thế giới. Vì vậy, để đạt được thành công các doanh nghiệp phải cắt bớt những phần thừa để tăng trưởng và phát triển hiệu quả hơn.