ĐỔI MỚI – CẢI CÁCH

INNOVATION
Nhằm tạo ra một cách tiếp cận chiến lược bền vững và lâu dài cho sự đổi mới không ngừng, Hebronstar luôn chú tâm đặc biệt đến mô hình kinh doanh sáng tạo. Cho dù là chuyển đổi mô hình chính của một công ty hay thiết kế mô hình kinh doanh mới nhằm nắm bắt sự tăng trưởng từ phân khúc thị trường mở, Hebronstar luôn kết hợp sự sáng tạo, phân tích chặt chẽ kiến thức chuyên môn sâu và đa dạng từ việc nghiên cứu sự biến đổi của các mô hình.
  • - Gắn kết giữa doanh nghiệp và chiến lược mới
  • - Nắm bắt các ý tưởng trong và ngoài doanh nghiệp, cộng với việc quản lí các danh mục đầu tư.
  • - Cải tiến quá trình và tăng hiệu quả năng suất.
  • - Điều chỉnh thiết kế của tổ chức cũng như hành vi lãnh đạo.
  • - Đo lường mức độ cải tiến
  • - Mô hình kinh doanh sáng tạo
Chúng tôi làm việc với các doanh nghiệp trên toàn thế giới với một mục tiêu: nhằm tăng lợi nhuận đầu tư nhờ vào sự cải tiến.

Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường không được giải quyết theo tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công.

Dịch vụ bán lẻ

Các công ty sản phẩm hàng tiêu dùng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng do sự gia tăng hành vi phức tạp của người tiêu dùng, thị trường bán lẻ và mới nổi. Trong môi trường và với nhịp độ như vậy, việc dự đoán các xu hướng, xác định mối quan hệ, ứng dụng và đưa ra quyết định hỗ trợ cho các mục tiêu kinh doanh, tạo ra sự khác biệt cho bản thân doanh nghiệp là điều bắt buộc.