Dịch Vụ

CƠ CẤU TỔ CHỨC

ORGANIZATION

Kết quả tư vấn của các chuyên gia Hebronstar chủ yếu tập trung vào tầm nhìn và mục tiêu của tổ chức, nhằm thiết lập lại cơ cấu tổ chức và kế hoạch hoạt động liên quan đến nhân sự.

Cơ cấu tổ chức

Loại bỏ các tập quán làm việc không hiệu quả nhằm cải thiện cơ cấu tổ chức, vì một tương lai hoạt động tốt hơn với các quyết định chính xác hơn.

Đánh giá hoạt động và KPI (chỉ số đánh giá thực hiện công việc)

Hệ thống đánh giá hoạt động rất quan trọng từ việc dẫn dắt sự thay đổi dài hạn của tổ chức, nhân sự đến đưa ra các chiến lược kinh doanh sáng tạo. Hơn thế nữa, thông qua KPI được phát triển dựa trên mục tiêu, chúng tôi cung cấp các giải pháp quản trị hệ thống cho các mục tiêu quan trọng.

Marketing

Hebronstar hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kinh doanh và marketing của khách hàng. Các chiến lược marketing luôn đòi hỏi cải tiến lâu dài, sáng tạo và liên tục. Việc mở rộng luôn nên được cải cách, tích hợp và tất cả các chức năng của marketing cần phải được điều chỉnh đúng đắn, có tổ chức. Hơn thế nữa, chiến lược marketing bao gồm các cơ hội và kế hoặc phải phù hợp với diễn biến của tổ chức.

Đổi Mới – Cải Cách

Nhằm tạo ra một cách tiếp cận chiến lược bền vững và lâu dài cho sự đổi mới không ngừng, Hebronstar luôn chú tâm đặc biệt đến mô hình kinh doanh sáng tạo. Cho dù là chuyển đổi mô hình chính của một công ty hay thiết kế mô hình kinh doanh mới nhằm nắm bắt sự tăng trưởng từ phân khúc thị trường mở, Hebronstar luôn kết hợp sự sáng tạo, phân tích chặt chẽ kiến thức chuyên môn sâu và đa dạng từ việc nghiên cứu sự biến đổi của các mô hình.