CƠ CẤU TỔ CHỨC

ORGANIZATION
Kết quả tư vấn của các chuyên gia Hebronstar chủ yếu tập trung vào tầm nhìn và mục tiêu của tổ chức, nhằm thiết lập lại cơ cấu tổ chức và kế hoạch hoạt động liên quan đến nhân sự.

Cơ cấu tổ chức

Loại bỏ các tập quán làm việc không hiệu quả nhằm cải thiện cơ cấu tổ chức, vì một tương lai hoạt động tốt hơn với các quyết định chính xác hơn.

Đánh giá hoạt động và KPI (chỉ số đánh giá thực hiện công việc)

Hệ thống đánh giá hoạt động rất quan trọng từ việc dẫn dắt sự thay đổi dài hạn của tổ chức, nhân sự đến đưa ra các chiến lược kinh doanh sáng tạo. Hơn thế nữa, thông qua KPI được phát triển dựa trên mục tiêu, chúng tôi cung cấp các giải pháp quản trị hệ thống cho các mục tiêu quan trọng.

Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường không được giải quyết theo tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công.

Dịch vụ bán lẻ

Các công ty sản phẩm hàng tiêu dùng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng do sự gia tăng hành vi phức tạp của người tiêu dùng, thị trường bán lẻ và mới nổi. Trong môi trường và với nhịp độ như vậy, việc dự đoán các xu hướng, xác định mối quan hệ, ứng dụng và đưa ra quyết định hỗ trợ cho các mục tiêu kinh doanh, tạo ra sự khác biệt cho bản thân doanh nghiệp là điều bắt buộc.