Dịch vu

Tài chính doanh nghiệp

Corporate Finance

Tài chính doanh nghiệp thường không được xử lý theo quan điểm chiến lược. Tuy nhiên, tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công

Mua bán và sát nhập doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp đánh giá về sức mạnh tổng hợp từ hoạt động M&A, lựa chọn đối tác, kiểm tra và quản lý theo dõi để cho ra đời một vụ M&A thành công

Liên doanh

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu để điều chỉnh phương pháp quản trị, đầu tư cổ phiếu và quản lý để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong tài chính doanh nghiệp cũng như hợp tác liên doanh.

IPO

Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện liên quan đến IPO từ thành lập công ty, tư nhân hoá, kinh doanh dựa trên kết quả nghiên cứu (spin-off) nhằm tối đa hoá các giá trị sáng tạo.

Chiến Lược

Ngày nay, việc thiết lập một tầm nhìn công ty, vốn không chắc chắn và có nhiều thay đổi, đang trở thành một vấn đề quan trọng hơn bao giờ hết.
Các chiến lược và chiến thuật phải đủ linh hoạt để ứng phó hiệu quả với những thay đổi của môi trường và hoàn cảnh xung quanh doanh nghiệp, nhưng tầm nhìn phải vững vàng.

Hebronstar ☆ Chuyên gia tư vấn giúp ban lãnh đạo cao nhất của các công ty xác định các vấn đề, phát triển và hiện thực hóa các ý tưởng.

Marketing

Hebronstar ☆ hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kinh doanh và marketing của khách hàng. Các chiến lược marketing luôn đòi hỏi cải tiến lâu dài, sáng tạo và liên tục. Việc mở rộng luôn nên được cải cách, tích hợp và tất cả các chức năng của marketing cần phải được điều chỉnh đúng đắn, có tổ chức. Hơn thế nữa, chiến lược marketing bao gồm các cơ hội và kế hoặc phải phù hợp với diễn biến của tổ chức.