[php snippet=1]

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Corporate Finance

Tài chính doanh nghiệp thường không được xử lý theo quan điểm chiến lược. Tuy nhiên, tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công

Mua bán và sát nhập doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp bản đánh giá về sức mạnh từ hoạt động M&A, lựa chọn đối tác, kiểm tra và quản lý theo dõi để cho ra đời một vụ M&A thành công.

Liên doanh

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu để điều chỉnh phương pháp quản trị, đầu tư cổ phiếu và quản lý để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong tài chính doanh nghiệp cũng như hợp tác liên doanh.

IPO

Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện liên quan đến IPO từ thành lập công ty, tư nhân hoá, kinh doanh dựa trên kết quả nghiên cứu (spin-off) nhằm tối đa hoá các giá trị sáng tạo.

Tài Chính Doanh Nghiệp

Tài chính doanh nghiệp thường không được giải quyết theo tầm nhìn chiến lược. Tuy nhiên tài chính, cơ cấu tài chính, giải thể kinh doanh, kiểm toán tài chính chính là những nguyên tố quan trọng dẫn đến thành công.

Dịch vụ bán lẻ

Các công ty sản phẩm hàng tiêu dùng đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng do sự gia tăng hành vi phức tạp của người tiêu dùng, thị trường bán lẻ và mới nổi. Trong môi trường và với nhịp độ như vậy, việc dự đoán các xu hướng, xác định mối quan hệ, ứng dụng và đưa ra quyết định hỗ trợ cho các mục tiêu kinh doanh, tạo ra sự khác biệt cho bản thân doanh nghiệp là điều bắt buộc.